AERT Szabályok

Különjárat során az autóbuszvezetõ(k) vezetési- és pihenõidejére vonatkozó fõbb elõírások:

 • A napi vezetési idõ nem haladhatja meg a 9 órát. A napi vezetési idõt azonban meg lehet hosszabbítani legfeljebb 10 órára, legfeljebb hetente két alkalommal.

 • A heti vezetési idõ nem haladhatja meg az 56 órát, és nem vezethet a 2002/15/EK irányelvben meghatározott maximális heti munkaidõ túllépéséhez.

 • Az összeadódott összes vezetési idõ bármely egymást követõ két hét alatt nem lehet több 90 óránál.

 • A napi és heti vezetési idõknek tartalmazniuk kell az összes, a közösség vagy egy harmadik ország területén töltött vezetési idõt.

 • A jármûvezetõnek egyéb munkaként kell bejegyeznie a meghatározott módon töltött idõt, valamint minden, az ezen rendelet hatálya alá nem tartozó kereskedelmi célú jármû vezetésével töltött idõt, továbbá be kell jegyeznie minden, 3821/85/EGK rendelt 15. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott készenléti idõt az utolsó napi vagy heti pihenõideje óta. Ezt a bejegyzést kézzel kell megtenni az adatrögzítõ lapon, a kinyomaton, vagy azt kézzel kell bevinni a menetíró készülékbe.

 • Négy és fél óra vezetési idõszak eltelte után a jármûvezetõnek legalább 45 perces megszakítás nélküli szünetet kell tartania, kivéve, ha pihenõidõt tart.

 • Ez a szünet felcserélhetõ egy legalább 15 perces szünettel, amelyet egy legalább 30 perces szünetnek kell követnie, elosztva e szüneteket oly módon, hogy megfeleljenek az elsõ bekezdés rendelkezéseinek.

 • A jármûvezetõnek napi és heti pihenõidõket kell tartania.

 • Az elõzõ napi pihenõidõ vagy heti pihenõidõ vége után minden 24 órás idõszakon belül a jármûvezetõnek újabb napi pihenõidõt kell tartania. Amennyiben a napi pihenõidõ 24 órás idõtartamra esõ része legalább 9, de kevesebb mint 11 óra, a kérdéses napi pihenõidõt csökkentett napi pihenõidõnek kell tekinteni.

 • A napi pihenõidõt ki lehet terjeszteni rendszeres heti pihenõidõvé vagy csökkentett heti pihenõidõvé.

 • A jármûvezetõnek bármely kétheti pihenõidõ között legfeljebb három csökkentett napi pihenõideje lehet.

 • A (2) bekezdéstõl eltérve, a napi vagy heti pihenõidõ végétõl számított 30 órán belül a többfõs személyzet tagjaként mûködõ jármûvezetõnek újabb, legalább 9 órás napi pihenõidõt kell tartania.

 • Bármely két, egymást követõ héten a jármûvezetõnek tartania kell legalább két rendszeres heti pihenõidõt, vagy egy rendszeres heti pihenõidõt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenõidõt. A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követo harmadik hét vége elõtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelõ pihenõvel. A heti pihenõidõdnek az elozõ, heti pihenõidõ végétõl számított hat, 24 órás idõszak végéig meg kell kezdõdnie.

 • A csökkentett heti pihenõidõ kompenzációjaként tartott pihenõt egy másik, legalább 9 órás pihenõidõhöz kell kapcsolni.

 • Ha a jármûvezetõ ezt választja, a napi pihenõidõk és a csökkentett heti pihenõidõk, melyekre a telephelytõl távol kerül sor, a jármûben is tarthatók, amennyiben az megfelelõ háló- vagy fekvõhellyel rendelkezik minden jármûvezetõ számára, és a jármû álló helyzetben van.

 • Az olyan heti pihenõidõt, mely két hétre oszlik el, bármelyik héthez lehet számítani, de mindkettõhöz nem.

 • Amennyiben a komppal vagy vonattal szállított jármûvet kísérõ jármûvezetõ rendszeres napi pihenõidõt tart, ezt a pihenõidõt - legfeljebb kétszer - meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt számított idõtartama nem haladja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenõidõ során a jármûvezetõ számára háló- vagy fekvõhelynek kell rendelkezésre állnia.

 • A jármûvezetõ által utazással töltött bármely idõszak, annak érdekében, hogy eljusson arra a helyre vagy oda visszatérjen, ahol az ezen rendelet hatálya alá es õ jármû található, azért, hogy azt a jármûvet átvegye, amely továbbá nem a jármûvezetõ otthonánál és nem is a jármûvezetõ általános tartózkodási helyeként szolgáló munkáltatói muködési központnál található, nem számít pihenõnek, illetve szünetnek, hacsak nincs a jármûvezetõ kompon vagy vonaton, és nem áll a rendelkezésére háló- vagy fekvõhely.

 • A jármûvezetõ által egy ezen rendelet hatályán kívül esõ jármû vezetésével annak érdekében töltött bármely idõszak, hogy eljusson vagy visszatérjen az ezen rendelet hatálya alá tartozó jármûhöz, amely nem a jármûvezetõ otthonánál és nem is a jármûvezetõ általános tartózkodási helyeként szolgáló munkáltatói mûködési központnál található, egyéb munkának számít.